Ako sa dá zlepšiť kvalita života imobilného pacienta?

Ako sa dá zlepšiť kvalita života imobilného pacienta

Ako sa dá zlepšiť kvalita života imobilného pacienta?

V živote sa dejú rôzne situácie. Myslím, že najťažšie je keď zrazu zostane člen rodiny imobilný. Či je to z dôvodu úrazu, mozgovej príhody infarktu alebo inej choroby. Je to šok a nová situácia pre všetkých príslušníkov rodiny.

Čo treba v takomto prípade robiť?

Keď je ležiaci pacient ešte v nemocnici, je dôležité prekonzultovať jeho zdravotný stav a následný postup pri opatrovaní s ošetrujúcim lekárom. On môže poradiť čo taký pacient potrebuje k fungovaniu v domácom prostredí.


V tomto článku som pripravila odpovede na tri najzákladnejšie otázky, ktoré víria hlavou každému príbuznému, ktorý sa ocitne v situácii, keď člen rodiny zostane imobilný.

 

Aký je postup pri vybavení zdravotníckych pomôcok?

V prvom rade treba zabezpečiť polohovateľnú posteľ s antidekubitným matracom, zdvihák, vozík, pomôcky na inkontinenciu a ďalšie pomôcky podľa potrieb pacienta. Tieto pomôcky je možné vybaviť cez zdravotnú poisťovňu a zdravotná poisťovňa ich uhrádza v plnej alebo čiastočnej výške. S prepúšťacou správou treba zájsť k rehabilitačnému lekárovi. On môže predpísať elektrickú polohovaciu posteľ, antidekubitný matrac, vozík, zdvihák. S poukazmi treba ísť do zdravotnej poisťovne, kde poukazy schvaľuje príslušný revízny lekár.

Treba sa informovať či je možné predpísať posteľ aj invalidný vozík naraz. Zdravotné poisťovne uhrádzajú elektrickú polohovaciu posteľ alebo vozík. Momentálne nemám informácie o zmene. No je to zrejme individuálne.

Vozík by mal byť na mieru a od firmy zaoberajúcej sa predajom vozíkov, aby vozík nebol ani veľký, ani malý a bol v plnej úhrade. Na Slovensku je niekoľko firiem zaoberajúcich sa predajom pomôcok, treba sa s nimi kontaktovať, a až po odporúčaní, prípadne vyskúšaní ísť dať poukaz s daným kódom predpísať rehabilitačnému lekárovi.

A potom ich treba zaniesť do výdajne zdravotníckych pomôcok alebo poukaz na vozík dať firme, ktorá vozík zabezpečí, dodá.  Odporúčam navštíviť výdajňu skôr. Pracovníci vám môžu poradiť, akú  posteľ, matrac majú ihneď k dispozícii alebo pomôcky môžu objednať, aby ste si ich mohli čo najskôr vyzdvihnúť.

Ak chcete pripraviť podmienky k opatrovaniu ležiaceho pacienta skôr ako ho prepustia do domácej starostlivosti, môžete sa popýtať aj na príslušnom obecnom / mestskom úrade alebo v niektorom z občianskych združení o zapožičiavaní pomôcok. Môže sa stať, že budú mať niektoré pomôcky k dispozícii hneď alebo vás odporučia k niekomu o kom budú vedieť, že tieto pomôcky môže zapožičať na dobu určitú alebo neurčitú. Občianske združenie Spolu to zvládneme-Burko zapožičiava pomôcky pre občanov obce Čierny Balog a okolia


Kto a akým spôsobom bude opatrovať ležiaceho pacienta?

Toto je asi najväčšia dilema pre rodinných príslušníkov, ktorí musia chodiť do práce. Ako zabezpečiť opatrovanie?
Možností je niekoľko. Dôležité je správne sa rozhodnúť.

 

Opatrovateľská služba
Ak je imobilný pacient odkázaný na opatrovanie, treba písomne požiadať obec/mesto o opatrovateľskú službu. Obec vykoná zdravotnú a sociálnu posudkovú kontrolu na posúdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu. Keď sa zistí, že pacient je odkázaný na opatrovateľskú službu, obec mu môže poskytnúť vyškolenú opatrovateľku, ktorá pacientovi pomáha pri činnostiach v domácom prostredí v pracovné dni. Záleží od zdravotného stavu pacienta, aké úkony bude opatrovateľka vykonávať. Za túto službu platí pacient nejakú čiastku opatrovateľskej službe. Všetky potrebné informácie získate na príslušnom úrade.

 

Peňažný príspevok na opatrovanie
Opatrovateľom môže byť aj rodinný príslušník.  O tento príspevok  treba písomne požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Na základe vyplnenej žiadosti, doloženia lekárskych správ, posudkový lekár zhodnotí situáciu a podľa stupňa odkázanosti prizná peňažný príspevok na opatrovanie o čom sa vydá rozhodnutie. Príspevok na opatrovanie nemôže dostať opatrovaný, ak sa mu poskytuje opatrovateľská služba. Všetky potrebné informácie atlačivá ohľadom príspevku na opatrovanie získate na príslušnom ÚPSVaR.

 

Umiestnenie do zariadenia pre seniorov alebo do DSS

Ak z akéhokoľvek nemôžete zabezpečiť opatrovanie v domácom prostredí svojho imobilného príbuzného, je možnosť požiadať samosprávny kraj o umiestnenie do domova sociálnych služieb.

Na stránke samosprávneho kraja si nájdite žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a lekársky nález na posúdenie odkázanosti. Vyplníte žiadosť, doložíte lekársky nález, ktorý vyplní lekár a k tomu treba doložiť nález od odborných lekárov, prípadne prepúšťaciu správu ( nie staršie ako 6 mesiacov)  a odovzdajte to príslušnému obecnému/mestskému úradu. Do 30 dní od podania žiadosť vydajú rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Ďalším krokom je potrebné nájsť zariadenie, ktoré bude vyhovovať samotnému pacientovi. Keď ho nájdete, požiadajte o umiestnenie do zariadenia. Postupujte podľa pokynov, ktoré dostanete v zariadení. Vybavenie žiadosti je pomerne rýchle, no na umiestnenie sa čaká dlho.

 


Na čo všetko má  imobilný už ako osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nárok ak nie je umiestnený v domove sociálnych služieb?

Ak je zdravotný stav nemenný, diagnóza nezvratná a trvalá ďalšia cesta by mala viesť na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
Vzhľadom na to, že sú oproti ostatným občanom znevýhodnení, ÚPSVaR im môže poskytnúť peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia.
O tie treba žiadať na príslušnom úrade práce a sociálnych vecí podľa miesta bydliska.

Peňažné príspevky

Preukaz ŤZP
Na to, aby mohli byť priznané niektoré peňažné príspevky musí byť osoba najskôr uznaná sa ťažko zdravotne postihnutú  (ŤZP) a vydaný preukaz osoby s ŤZP alebo ŤZP/S (so sprievodcom)
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Parkovací preukaz
Nárok na parkovací  preukaz má osoba s ŤZP odkázaná na individuálnu prepravu. O tom rozhoduje tiež príslušný ÚPSVaR na základe žiadosti.
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok na opatrovanie
Možno ho poskytnúť len jednej oprávnenej osobe, ktorá opatruje ŤZP osobu nad 6 rokov, ktorá ho na základe posudku potrebuje. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na opatrovanie, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je V  (8-12 hod.) alebo VI (viac ako 12 hod.) podľa osobitného predpisu. Peňažný príspevok slúži na zabezpečenie pomoci osobe s ŤZP pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť, realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok na osobnú asistenciu
Osobná asistencia je pomoc fyzickej osobe s ŤZP pri stanovených činnostiach, ktorú vykonáva osobný asistent, ktoré si osoba s ŤZP nedokáže urobiť sama. Účelom osobnej asistencie je aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby s ŤZP, podpora jej nezávislosti a možnosti rozhodovať sa a ovplyvňovať plnenie rodinných rolí, vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Osobnú asistenciu si riadi osoba s ŤZP sama a môže mať viac osobných asistentov.
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok kúpu osobného motorového vozidla
Je určený osobe, ktorá sa musí individuálne prepravovať, môže oň požiadať osoba do 65 rokov a kupované auto nemôže byť staršie ako 5 rokov, výška príspevku závisí od ceny auta. Osoba s ŤZP má nárok na tento príspevok len ak  študuje, pracuje alebo navštevuje sociálne zariadenie.
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok na úpravu motorového vozidla
Nemožno ho poskytnúť na úpravu osobného motorového vozidla, ktoré je podľa technického preukazu staršie ako päť rokov.
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže
Možno oň požiadať, ak je potrebné upraviť byt, dom či garáž tak, aby boli bezbariérové. Zohľadňuje sa cena úprav, za úpravu bytu sa považuje aj úprava vstupu do bytového domu, prístupu do bytu a úprava prístupu k výťahu, do garáže.
Výška: Príspevok možno poskytnúť aj viackrát na rôzne úpravy bytu, rodinného domu alebo garáže,
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok na kúpu, úpravu pomôcky
Môžete oň požiadať v tom prípade, ak pomôcku nedostanete na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického vozíka, druhého elektrického vozíka alebo druhého načúvacieho aparátu; jeho výška sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky a vášho príjmu.
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok na kúpu zdvíhacieho zariadenia
Zdvíhacím zariadením sa kompenzuje znížená schopnosť prekonávať architektonické bariéry.
Patria sem najmä schodolez,  zdvihák, šikmá schodisková plošina, zvislá schodisková plošina, výťah alebo stropné zdvíhacie zariadenie.
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok na prepravu
Môžete oň požiadať, ak auto potrebujete na svoje pracovné, rodinné, vzdelávacie alebo iné aktivity na základe preukázaných výdavkov.
Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov
Slúži na kompenzáciu zvýšených nákladov na diétne stravovanie, obuv, odev, zariadenie bytu, ale aj užívanie auta či starostlivosť o špeciálne vycvičeného psa.

Viac o konkrétnych príspevkoch nájdete tu: 
– na diétne stravovanie 
– opotrebenie šatstva a bytu
– na zvýšené výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
– starostlivosť o psa so špeciálnym výcvikom

Podrobnejšie info nájdete tu.

 

Žiadosti , tlačivá k vybaveniu peňažných  príspevkov na kompenzáciu  ŤZP z ÚPSVaR

  • žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu
  • lekársky nález, ktorý treba dať vyplniť obvodnému lekárovi. On by mal priložiť najnovšie lekárske nálezy aj od odborných lekárov

V žiadosti treba čo najpresnejšie uviesť dôvod (nevyhnutnosť) potreby danej kompenzácie, ako zjednoduší život osobe s ŤZP a aj rodine.

Ďalej treba doložiť:

  • potvrdenie o príjme fyzickej osoby s ŤZP, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu a spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok (poberatelia dôchodku doložia potvrdenie /výpis/ so Sociálnej poisťovne o celkovej výške vyplatených dávok dôchodkového poistenia za predchádzajúci kalendárny rok.
  • vyhlásenie o majetkových pomeroch fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu alebo fyzickej osoby s ŤZP na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Všetky tlačivá treba odovzdať na ÚPSVaR a čakať na vyjadrenie o schválení žiadosti formou komplexného posudku a rozhodnutia. Je potrebné si nechať kópie týchto dokladov aj doma.
ÚPSVaR má 60–90 dní, na vybavenie žiadosti.

Celý zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia nájdete tu: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/447/

 

Treba si uvedomiť, že všetko závisí od závažnosti zdravotného stavu.

Každý prípad treba riešiť individuálne a netreba sa báť požiadať o pomoc. Pýtať sa. Na každú otázku sa nájde odpoveď.

 

„Ak vás vyhodia dvermi, treba sa vrátiť oknom“


Dúfam, že som týmto článkom aspoň trochu mohla pomôcť.

 

V prípade ďalších otázok vyplňte formulár

Kontakt

Meno a priezvisko(Povinné)
Overenie, či nie ste robot

 

Ďalší zaujímavý článok na webe  Zamietnutá žiadosť z UPSVaR … čo ďalej?